Tiverium

TIVERIUM, és una empresa on-line dedicada a fomentar i promoure les ofertes de restauració

  • Portal auto-gestionat

    Fàcil inclusió de nou contingut (afegir, eliminar, modificar; text, imatges, enllaços)
  • Disseny exclusiu per cada una de les pàgines

    Home, Ofertes, Restaurants, etc..
Funcionalitats Rellevants: 
  • Plataformes de Gestió

    Plataforma interna i segura. Gestió d’ofertes publicades/no publicades, Gestió de Restaurants, Gestió de clients, Gestió de banners
Tipo de Portal: 
Portal Especializado