Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions FAQ

ELS TEUS DUBTES
Sempre tindran resposta.


¡No hay limite! Tu partal puede tener tantas páginas como quieras. En ODISEAN trabajamos para crear con el cliente las páginas principales del portal, y si posteriormente quieres crear nuevas páginas, lo puedes gestionar desde el panel de administración, creando tantas como desees y necesites.

La web estática es una carta de presentación, generalmente con pocas páginas que no pueden ser modificadas por el cliente. No permiten gestión alguna, ni interactividad por parte de los usuarios internautas. La web dinámica es aquella que genera el contenido en el servidor y luego lo muestra al cliente. Eso permite que, si tiene administración, se gestione el contenido del portal desde el propio navegador, y este se presente instantáneamente al siguiente usuario que acceda al portal. Además, dependiendo de los recursos del hosting, puede permitir varios grados de interactividad de los usuarios, para que, por ejemplo, puedan contratar servicios, comprar productos, hacer reservas desde el portal, o enviar un formulario solicitando un presupuesto.

Sí. En ODISEAN trabajamos para que tu portal sea como tú desees, y por ello aceptamos publicidad ajena, contribuimos a la elaboración de banners, y administramos el alta en Google Ad Sense, para ganar dinero con publicidad a través de Google mediante el número de páginas vistas -llevándote tú el beneficio íntegro, por supuesto-.

Hay costes de mantenimiento que tienen un importe fijo, como por ejemplo el alquiler del dominio. Sin embargo, el mantenimiento de una web varía en función de las dimensiones del portal, de la interactividad que permita a los usuarios, y la cantidad de trafico que haya en tu portal, entre otros factores. Por ejemplo, cuantas más paginas se generen, más trabajo hay que hacer en posicionamiento, y más espacio requiere el hosting. En ODISEAN incluimos los servicios de hosting, dominio, SEO, backups, correos electrónicos IMAP entre muchos otros.

Son aquellas acciones a realizar en una página web destinadas a dos objetivos: Primero conseguir una web de alta indexabilidad, y segundo optimizar los contenidos para que se enfaticen aquellos términos por el que deseamos que nos localicen en un buscador. En resumen, es el proceso de modificación y optimización de un website para mejorar las posiciones en los buscadores. Sin embargo, las técnicas a aplicar para mejorar el posicionamiento varían constantemente, y por eso es importante incluir este servicio en el mantenimiento de un portal Web.

Un hosting básico es como un disco duro con acceso a Internet, donde solo se puede leer y escribir datos, pero no permite que el Portal trabaje de forma inteligente, ni permita interactividad de los usuarios, o crear contenido nuevo desde el propio navegador. Para ello, es necesario un servidor dedicado o virtual, que pueda ser configurado de forma independiente para las necesidades del Portal web.

Un hosting de servidor dedicado o servidor virtual dispone de las mismas especificaciones que un ordenador completo, pudiendo ser configurado para un mejor rendimiento y disponiendo de memoria y ancho de banda muy superiores a los del hosting básico, necesarios para soportar un alto número de visitas e interacciones de usuarios. És imprescindible si quieres tu portal crezca y se mantenga eficiente.

La web estàtica és una carta de presentació, generalment amb poques pàgines que no poden ser modificades pel client. No permeten gestió alguna, ni interactivitat per part dels usuaris internautes. La web dinàmica és aquella que genera el contingut al servidor i després el mostra al client. Això permet que, si té administració, es gestioni el contingut del portal desde el propi navegador, i aquest es presenti instantàniament al següent usuari que accedeixi al portal. A més, depenent dels recursos del hosting, pot permetre diferents graus de interactivitat amb els usuaris, per a que, per exemple, pugui contractar serveis, comprar productes, fer reserves desde el portal o enviar un formulari sol·licitant un pressupost.

Si. A ODISEAN treballem perque el portal sigui com tu desitgis, i per això acceptem publicitat aliena, contribuim a l'elaboració de Banners, i administrem l'alta a Google Ad Sense, per guanyar diners amb publicitat a través de Google mitjançant el nombre de visites vistes -Emportant-te tú el benefici íntegre, evidentment-.

NO! No hi ha cap limit! Pots tenir tantes pàgines com vulguis. A ODISEAN treballem per crear amb el client les pàgines principals del portal, i si posteriorment vols crear-ne de noves, ho pots gestionar tú mateix desde el teu panell d'administració, creant tantes com desitgis i necessitis.

Un hosting de servidor dedicat o servidor Virtual disposa de les mateixes especificacions que un ordenador complet, podent ser configurat per a un millor rendiment i disposant d'una memoria i ample de banda molt superiors al del hosting bàsic, necessaris per a soportar un alt número de visites i intetaccions d'usuaris. Es imprescindible si vols que el teu portal creixi i es mantingui eficient.

El Posicionament SEO són totes aquelles accions a realitzar en una pàgina Web que busquen dos objectius: Primer aconseguir una web d'alta indexabilitat, i segon, optimitzar els continguts per a que s'enfatitzin aquells termes per el que desitgem que ens localitzin en un buscador com Google. En resum, és el procès de modificació i optimització d'un Website per a millorar la posició d'aquest als buscadors. Tot i així, les tècniques a aplicar per a millorar el posicionament varien constantment, i per això es important incloure aquest servei en el manteniment d'un portal Web.

Un hosting bàsic és com un disc dur amb accés a internet, on només es poden llegir i escriure dades, pero que no permet que el Portal treballi de forma inteligent, ni permet la interactivitat amb els usuaris, o crear contingut nou desde el propi navegador. Per això cal un servidor dedicat o virtual, que pugui ser configurat de forma independent per a les necessitats del teu Portal.

Hi han costos de manteniment que tenen un import fixe, com per exemple el lloguer del domini. Tot i així, el manteniment d'una web varia en funció de les dimensions del portal, la interactivitat que permeti als usuaris, i la quantitat de tràfic que hi hagi al teu portal, entre altres factors.

Per exemple: quantes més pàgines es generin, més treball s'ha de fer en posicionament i més espai requereix el hosting. a ODISEAN incloim els serveis de hosting, domini, SEO, backups i correus electrònics il·limitats IMAP entre molts altres.

A Odisean creiem que cada web ha d'anar acompanyada d'un estudi a fons per aconseguir una web a mida que busqui exactament el que tú vols. Al llarg de tot el procés de creació del teu portal, supervisaràs tot el desenvolupament etapa a etapa, i no seguirem sense la teva aprobació. Dit d'una altra manera: tindràs el control total del disseny de la teva Web

  1. Ens reunirem amb tu per recopilar informació del teu projecte. Definirem el camí a seguir i intercanviarem opinions per que ens quedi clar què vols i com ho vols.
  2. Els nostres dissenyadors es posaran mans a la obra, moldejant la línea gràfica de la teva web i oferint una proposta. Trebalarrem fins que estiguis satisfet. Simultániament, els nostres programadors crearàn l'esquelet de la teva web i establiràn una base sòlida i òptima per a que el codi intern de la teva web sigui de primera clase (HTML5, CSS3).
  3. El tercer pas es l'integració gràfica a la web, així com la maquetació de la pàgina i els últims retocs.
  4. Per últim, t'explicarem pas a pas com administrar la teva web i resoldrem qualsevol dubte que puguis tenir.as tener.

Un cop penjada, seguiràs sent l'administrador de la pàgina i podràs modificar-la al teu gust. Gestionant els teus continguts i podent editar títols, productes, fotografies, text, formularis, etc.

 

En Odisean creemos que cada web debe ir acompañado de un estudio a fondo para conseguir una web a medida que busque exactamente lo que tú quieres. A lo largo de todo el proceso de creación de tu portal, supervisarás todo el desarrollo etapa a etapa, y no seguiremos sin tu aprobación. Dicho de otro modo, tendrás el control total del diseño de tu Web.

  1. Nos reuniremos contigo para recopilar información de tu proyecto. Definiremos el camino a seguir y intercambiaremos opiniones para que nos quede claro qué quieres y como lo quieres.
  2. Nuestros diseñadores se pondrán manos a la obra, moldeando la línea gráfica de tu web y ofreciendote una propuesta. Trabajaremos hasta que estés satisfecho. Simultáneamente, nuestros programadores crearán el esqueleto de tu web y establecerán una base sólida y óptima para que el código interno de tu web sea de primera clase (HTML5 y CSS3).
  3. El tercer paso es la integración gráfica en la web, asícomo la maquetación de la página y los últimos retoques.
  4. Por último, te explicaremos paso a paso como administrar tu web y resolveremos cualquier duda que puedas tener.

Una vez colgada, seguirás siendo el administrador de la página y podrás modificarla a tu gusto. Gestionando tus contenidos y pudiendo editar titulos, fotos, texto, formularios...